Svežina, ki spregovori pozimi

01.10.2020
  1. Splošne določbe

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Svežina, ki spregovori pozimi« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Eta Kamnik d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 30. 9. 2020 do 30. 10. 2020. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

  1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči izpolniti letak in ga oddati v škatlo.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://trgovina.natureta.si/splosni-pogoji/  in Facebook strani Natureta (https://www.facebook.com/natureta/).

Organizator nagradne igre bo nagradil 50 sodelujočih.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih ETA KAMNIK in Herman&partnerji d.o.o., ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

  1. Nagrade

50 x paket ozimnice Natureta

Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

  1. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 2. 11. 2020 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s Pravili. V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja nagradne igre in izpolnjujejo vse ostale pogoje teh pravil.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

Sodelujoči v nagradni igri bodo najkasneje do 5. 11. 2020 objavljeni na spletni strani https://trgovina.natureta.si/splosni-pogoji/  in na FB profilu Natureta.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi Pravil ni mogoča.

  1. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade dobili, poslane po pošti, ali na kakšen drug način po dogovoru med nagrajencem in organizatorjem.

  1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@eta-kamnik ali pisno na naslov organizatorja.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  1. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: izpad omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.

Kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  1. Končne določbe

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://trgovina.natureta.si/splosni-pogoji/  in Facebook strani Natureta.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://trgovina.natureta.si/splosni-pogoji/   in Facebook strani (https://www.facebook.com/natureta/).

Eta Kamnik d.o.o.

Ljubljana, 01. 10. 2020